PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Būstas visiems“, juridinio asmens kodas 305634043, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 10-102, LT-09311 Vilnius (toliau – Bendrovė), yra internetinio puslapio www.ren2u.lt (toliau – REN2U) savininkas ir valdytojas.

Bendrovė supranta Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia Jūsų teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis REN2U.

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė parengė šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškinama, kokie asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi lankantis REN2U ir užpildžius paraišką (užklausą) dėl dominančio būsto ir sutarčių su Bendrove sudarymo (toliau – Paraiška), kodėl asmens duomenys yra tvarkomi, kas su asmens duomenimis yra daroma ir kiti Jums galintys rūpėti asmens duomenų tvarkymo aspektai. 

Ši Privatumo politika yra parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis REN2U ir prieš pateikiant Paraišką. Pateikdami Paraišką, patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.

Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika, prašome nesinaudoti REN2U, taip pat neteikti Paraiškos.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS? 

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių, kaip antai vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir pan.

KAS YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Duomenų tvarkymas yra bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), atskleidimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

KAS TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS NAUDOJANTIS REN2U IR PATEIKUS PARAIŠKĄ?

Asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas yra Bendrovė, t. y. UAB „Būstas visiems“, juridinio asmens kodas 305634043, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 10-102, LT-09311 Vilnius, kontaktiniai duomenys: elektroninis paštas klausti@ren2u.lt; telefono numeris +370 608 97991.

KOKIAIS TIKSLAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS REN2U IR PATEIKUS PARAIŠKĄ?

Asmens duomenys yra tvarkomi: 

 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant suformuoti Jums pritaikytą pasiūlymą dėl sutarčių sudarymo, sudaryti ir tinkamai vykdyti sudarytas sutartis; 
 • užklausų administravimo tikslu, siekiant identifikuoti užklausą pateikusį asmenį ir tinkamai atsakyti į užklausas; 
 • REN2U tobulinimo tikslu, siekiant apsilankymą REN2U padaryti kuo patogesnį vartotojams, t. y. Jums.

Bendrovė asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

KOKIAIS BŪDAIS YRA GAUNAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS REN2U?

Asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • Jums patiems pateikiant savo asmens duomenis. Savo asmens duomenis pateikiate užpildydami ir pateikdami Paraišką;
 • Jums naudojantis REN2U. Kai Jūs naudojatės REN2U, tam tikra informacija (pavyzdžiui, apsilankymų REN2U skaičius, naudojamos internetinės naršyklės tipas ir pan.) yra renkama automatiškai slapukų (angl. cookies) pagalba.

KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS REN2U?

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimą pasirenkate suteikti pateikdami Paraišką. Savo sutikimą galite atšaukti parašydami mums elektroniniu paštu klausti@ren2u.lt;
 • sutarčių sudarymo ir jų vykdymo pagrindu;
 • teisėtų Bendrovės interesų pagrindu.

KOKIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA TVARKOMI NAUDOJANTIS REN2U IR KAM JIE REIKALINGI?

Naudojantis REN2U, tvarkomi šie asmens duomenys:

Duomenų grupė Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų naudojimas, naudojimo tikslas ir pagrindas
Po Paraiškos pateikimo Bendrovės tvarkomi duomenys, reikalingi   siekiant suformuoti Jums pritaikytą pasiūlymą dėl sutarčių sudarymo, sudaryti ir tinkamai vykdyti sudarytas sutartis. Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti asmens duomenys, kurie yra papildomai pateikiami Jūsų nuožiūra.

Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtumėte suformuoti Jums pritaikytą pasiūlymą ir susisiekti su Jumis dėl sutarčių sudarymo bei užtikrinti, kad sutartiniai įsipareigojimai galėtų būti vykdomi tinkamai.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti, taip pat mūsų tarpusavio sutarčių sudarymas ir vykdymas. 

Užklausų duomenys.

Vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, Bendrovės ir Jūsų tarpusavio susirašinėjimo istorija, Jūsų užklausa / komentaras. 

Esant poreikiui ir atsižvelgiant į Jūsų užklausą, gali būti tvarkomi ir kiti Jūsų asmens duomenys.

Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtume suteikti efektyvią pagalbą Jums naudojantis REN2U ir Bendrovės paslaugomis, atsakyti į Jums kylančius klausimus.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra užklausų administravimas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti Bendrovės interesai atsakyti į Jūsų užklausą. Tais atvejais, kai užklausos yra susijusios su sutarčių vykdymu, tokių duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra ir sutarčių vykdymas.

Slapukų duomenys.  Jūsų apsilankymo REN2U metu atlikti veiksmai (apsilankymų REN2U skaičius, laikas, praleistas REN2U ir pan.), interneto protokolo adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas.

Šie duomenys yra reikalingi palaikyti REN2U funkcionalumą, įvertinti turinio kokybę, internetinio puslapio populiarumą ir rinkti kitus statistinius duomenis.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra REN2U tobulinimas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti.

KIEK LAIKO YRA SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS REN2U?

Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustatomi tokie asmens duomenų saugojimo terminai (šie terminai netaikomi slapukų pagalba gaunamų duomenų saugojimui):

Duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų saugojimo terminas
Sutarčių sudarymas ir vykdymas. Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo Jūsų užpildytos Paraiškos pateikimo ar visų Jūsų ir Bendrovės sudarytų sutarčių įvykdymo datos (priklausomai nuo to, kuri iš šių datų yra vėlesnė).
Užklausų administravimas.  Asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo jų pateikimo/surinkimo dienos. 
REN2U tobulinimas. Asmens duomenys saugomi atitinkamam slapukui priskirtą galiojimo laiką, nurodytą toliau slapukų lentelėje. 

AR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI PERDUOTI TRETIESIEMS ASMENIMS?

Asmens duomenys, siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų ar Bendrovei vykdant teisės aktų numatytus reikalavimus, gali būti perduoti tretiesiems asmenims: paslaugų teikėjams – duomenų tvarkytojams. Asmens duomenys gali būti perduodami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie padeda pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų, taip pat kurie padeda Bendrovei laikytis jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami valdžios ir teisėsaugos institucijoms, jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra siekiama apginti teisėtus Bendrovės interesus. 

Pabrėžiame, kad visais atvejais:

 • yra perduodami tik tokie asmens duomenys, kurie yra būtini jų tvarkymo tikslui įgyvendinti;
 • yra siekiama užtikrinti (sudarant asmens duomenų tvarkymo sutartis), kad tretieji asmenys būtų įgyvendinę saugumą užtikrinančias organizacines ir technines priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. 

AR GALITE NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI NAUDOJANTIS REN2U?

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Ši teisė suteikia galimybę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėtų Bendrovės interesų pagrindu. Jums išreiškus nesutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jeigu Bendrovė įrodo, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teise nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite pasinaudoti bet kada ir nenurodant jokių priežasčių.

Apie nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite pranešti elektroniniu paštu klausti@ren2u.lt. Atsisakyti rinkodaros pranešimų taip pat galite pranešti elektroniniu paštu klausti@ren2u.lt.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JOS ĮGYVENDINAMOS NAUDOJANTIS REN2U?

Turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė suteikia galimybę prašyti gauti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Šią informaciją galite rasti šioje Privatumo politikoje arba pateikdami prašymą Bendrovei elektroninėmis priemonėmis;
 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Ši teisė suteikia galimybę žinoti, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokiais tikslais šie duomenys yra tvarkomi ir pan. Ši teisė taip pat suteikia galimybę gauti tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopijas; 
 • teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus asmens duomenis. Ši teisė suteikia galimybę patikslinti, papildyti, ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kurie yra netikslūs, nepilni ar kitaip klaidinantys;
 • teisę prašyti pašalinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) duomenys nebėra reikalingi siekiant tikslų, kuriais jie buvo tvarkomi; 2) atšaukiate savo sutikimą tvarkyti duomenis ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti šiuos duomenis (taikoma, jeigu duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu); 3) nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi teisėtų Bendrovės interesų pagrindu ir nėra už Jūsų nesutikimą viršesnių teisėtų priežasčių šiuos duomenis tvarkyti; 4) duomenys yra tvarkomi neteisėtai; 5) duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktais Bendrovei nustatytos teisinės prievolės.

Teisė pašalinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinama Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais (pavyzdžiui, jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus);

 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė Jums suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų Asmens duomenų tvarkymas būtų apribojamas. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) užginčijate Jūsų asmens duomenų tikslumą (apribojimas galioja tol, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas); 2) Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinami; 3) Jūsų asmens duomenų tvarkymas nebėra reikalingas pasiekti tikslams, dėl kurių jie buvo tvarkomi, tačiau šie duomenis yra reikalingi Jums, kad galėtumėte pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 4) paprieštaraujate tvarkyti Jūsų asmens duomenis (apribojimas galioja tol, kol bus patikrinta, ar Bendrovės interesas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra viršesnis už Jūsų nurodomas priežastis ir interesus).

Įgyvendinus šią teisę, Bendrovė turi teisę toliau saugoti Jūsų asmens duomenis. Šiuos asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti tik: 1) esant Jūsų sutikimui; 2) siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisinius reikalavimus; 3) siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens; 4) dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Ši teisė suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimu ar Jūsų ir Bendrovės tarpusavio sutartimi; ir 2) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Ši teisė suteikia galimybę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas ir nėra kito teisėto pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis.

Nurodytas teises galite įgyvendinti pateikdami prašymus elektroniniu paštu klausti@ren2u.lt.

Bendrovė, susipažinusi ir įvertinusi prašymą, pagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, atsakys į Jūsų prašymą ir pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi dėl Jūsų prašymo. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir reikalingus atlikti veiksmus. 

Jeigu prašymas yra pasikartojantis, perteklinis arba akivaizdžiai nepagrįstas, Bendrovė gali paprašyti pagrįsto mokesčio už prašyme nurodytų veiksmų atlikimą.

Jeigu Bendrovei kyla abejonės dėl Jūsų tapatybės, prieš pradėdama vykdyti prašymą, Bendrovė gali Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę.

KAS YRA SLAPUKAI, KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI REN2U?

Slapukai (angl. cookies) yra nedidelis failas, kuris siunčiamas ir įdiegiamas į kompiuterį ar mobilųjį telefoną.

Slapukų pagalba siekiame padaryti naudojimąsi REN2U greitesnį ir patogesnį. Slapukai taip pat naudojami statistikos rinkimo tikslais, vertinant REN2U lankomumą bei atskirojo REN2U turinio populiarumą ir siekiant tobulinti REN2U turinį. 

REN2U naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko sukūrimo momentas Slapuko galiojimo laikas
_ga Analitinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius interneto svetainėje 2 metai
_gat Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Pirmo apsilankymo metu 1 minutė
_gid Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui ID pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius interneto svetainėje 24 valandos
ses18059 Turinio valdymo sistemos slapukas, apsaugantis nuo konfliktų, kai serveryje veikia daugiau nei viena svetainė Klientui apsilankius interneto svetainėje Iki sesijos (apsilankymo interneto svetainėje) pabaigos

REN2U naudojami slapukai neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis REN2U funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

Jūs taip pat galite atšaukti savo sutikimą REN2U naudoti slapukus, tai galite paspausdami šią nuorodą.

TURITE KLAUSIMŲ?

Galime atsakyti į Jums rūpimus klausimus dėl šios Privatumo politikos ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Susisiekite su mumis elektroniniu paštu klausti@ren2u.lt.

TURITE NUSISKUNDIMŲ?

Apgailestaujame, visada visus nesutarimus siekiame išspręsti taikiai, todėl siūlome kreiptis tiesiogiai į mus ir mes pasistengsime Jums padėti. Jeigu norite pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo REN2U, tai galite padaryti kreipdamiesi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, telefono numeris (8 5) 271 28 04, elektroninis paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė, naudodamasi organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, deda proporcingas ir protingas pastangas, kad visi asmens duomenys būtų saugūs.

Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2021-03-12